Bland de med funktionsvariation upplever kvinnor i större utsträckning än män att de har sämre hälsa

Kvinnor som har en funktionsvariation upplever själva att de har mycket sämre hälsa än vad männen i samma grupp har. Andra studier ger stöd för denna upplevelse eftersom dålig ekonomi i denna grupp många gånger gör att man avstår från läkar- och tandläkarbesök.

I en undersökning utförd av Folkhälsomyndigheten framgår det att det är färre kvinnor än män med en funktionsvariation som anser sig ha god hälsa. Det är vanligt att individer i denna grupp också har dålig tandhälsa, lider av svår huvudvärk samt andra smärtor i kroppen.

Den upplevda sämre hälsan hos kvinnor kan ha flera orsaker

Kvinnor med funktionsvariationer kan uppleva sämre hälsa jämfört med män med liknande funktionsvariationer på grund av flera sammanflätade faktorer. En viktig aspekt är den dubbla diskriminering som kvinnor med funktionsvariationer ofta möter – både på grund av sitt kön och sin funktionsvariation. Detta kan leda till mindre tillgång till hälsovård, utbildning och arbetsmöjligheter, vilket i sin tur påverkar deras fysiska och psykiska hälsa negativt.

Enligt en undersökning utförd av myndigheten för delaktighet är det mer vanligt att kvinnor med en funktionsvariation avstår från läkarvård som de är i behov av. Detta beror på att kvinnor har en sämre ekonomi och väljer därför bort att söka sig till vården. Kvinnor med funktionsvariationer har i större utsträckning ett mindre socialt och ekonomiskt stöd, vilket förstärker känslan av isolering och begränsar tillgången till kvalitativ vård och stöd. Denna brist kan vidare bidra till en ökad stressnivå och försämrad hälsa över tid.

Otillräcklig forskning kan vara en av orsakerna

En annan faktor är att hälsoproblem hos kvinnor med funktionsvariationer kan vara mer komplexa eller otillräckligt utforskade och förstådda inom det medicinska området. Forskning har ofta en könsbias där mäns hälsa studeras i större utsträckning, vilket kan leda till att kvinnors specifika hälsobehov – särskilt de som har funktionsvariationer – förbises eller missförstås. Detta kan resultera i mindre effektiv vård och behandling för kvinnor. Vidare kan kulturella och samhälleliga normer och förväntningar på kvinnor, såsom rollen som vårdgivare och förväntningar på att tåla mer smärta eller obehag, ytterligare komplicera deras situation. Dessa faktorer bidrar till att kvinnor med funktionsvariationer ofta upplever sämre hälsa än män i liknande situationer.